Χαρακτηριστικά – Δυνατότητες

1. Οργάνωση σχολείου σε τάξεις με τμήματα, καθηγητές και μαθητές.
2. Έλεγχος παρουσιαζόμενου περιεχομένου: Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αποκλείσουν την πρόσβαση από το TABLET σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, εφαρμογές ή τύπους περιεχομένου τις οποίες καταχωρούν στο σύστημα, ή να απαγορέψουν όλες πλην συγκεκριμένων που καταχωρούν. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται για τη σχολή ότι το TABLET χρησιμοποιείται για το σκοπό που δόθηκε, την μελέτη και τη συνεργασία του καθηγητή με τους μαθητές.
3. Δυνατότητα ορισμού και επιλογής στοιχείων(βιβλίων, εργασιών, αρχείων ….) που πρέπει να προωθηθούν σε κάθε τάξη, τμήμα και μαθητή. Αυτό γίνεται και μαζικά ανά τάξη, τμήμα, ή ειδικά σε επιλεγμένο μαθητή. Η σχολή ή ο καθηγητής επιλέγει τα βιβλία που θα βλέπει η τάξη ολόκληρη εύκολα.
4. Ο καθηγητής μπορεί να ορίζει εργασίες για ένα τμήμα ή μία τάξη στην οποία διδάσκει και να παίρνει και το αποτέλεσμα των εργασιών αυτών μέσω της εφαρμογής. Μπορεί επίσης να βαθμολογεί την εργασία και να γράφει και σχόλια σε αυτήν. Ο έλεγχος παραδιδόμενων εργασιών γίνεται από τον καθηγητή μέσω της web εφαρμογής, ο οποίος μπαίνει με δικούς του κωδικούς και έχει πρόσβαση στις εργασίες που του έχουν παραδώσει, ομαδοποιημένες ανά τάξη, τμήμα, άτομο, εργασία. Τα αποτελέσματα των εργασιών των μαθητών αποθηκεύονται σε συγκεκριμένο φάκελο όπου έχει πρόσβαση ο συγκεκριμένος καθηγητής αλλά και άλλοι, ανάλογα με τα δικαιώματά τους, σε αυτό για να τα διαβάσουν και να το βαθμολογήσουν.
5. Παρακολούθηση δραστηριότητας μαθητή: Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να βλέπουν πότε οι μαθητές καθώς και πόσο χρόνο άνοιξαν το κάθε αρχείο από τα βιβλία και από τις ανατιθέμενες εργασίες τους, οι μαθητές στις συσκευές τους, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών που χρησιμοποιούν και πόσο χρόνο αφιέρωσαν σε κάθε μια από αυτές.
6. Διαχείριση χρόνου οθόνης: Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να θέσουν όρια στον χρόνο που οι μαθητές τους μπορούν να περνούν στις συσκευές τους κάθε μέρα.
7. Δυνατότητα εύρεσης τοποθεσίας TABLET: Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στον οργανισμό να βρίσκει τις συσκευές των μαθητών τους για να διασφαλιστούν σε περίπτωση απώλειας.

Στο σύστημα συμπεριλαμβάνεται πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και φύλων εργασίας, με αρκετές δυνατότητες. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλες εφαρμογές κατά επιλογή.

Επικοινωνια